Tầm Nhìn ( Vision) , Sứ Mệnh ( Mission) Và Giá Trị Cốt Lõi ( Core Values)

 

Tầm nhìn
(Vision)

      Cung cấp hệ thống máy công nghiệp chất lượng cao, tích hợp giải pháp sản xuất tinh gọn, hướng đến chế tạo sản phẩm chất lượng cao phục vụ cho thị trường toàn cầu

Sứ mệnh
(Mission)

       Kết hợp hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất tạo ra các sản phẩm chất lượng toàn cầu, có giá trị cao kết hợp với sự sáng tạo bền bỉ của trí tuệ Việt

Giá trị cốt lõi
(Core Values)

       Tín : lấy uy tin là sự sống của doanh nghiệp
       Tâm: Làm việc cống hiến hết mình với sụ tận tâm tuyệt đối
       Nhân : Lấy nhân sự làm nền tảng
       Trí : Làm việc với trí tuệ sáng tạo